බාබෙල් බාර් SZ

  • SZ තීරුව

    SZ තීරුව

    ඔලිම්පික් සම්මතය: curl bar හි සම්පූර්ණ දිග 120CM/අඟල් 47.2, මැද තීරුවේ දිග 84CM/33inch වේ.අත් විෂ්කම්භය 5CM/2inch, මෙම ප්‍රමාණය සම්මත ඔලිම්පික් බර තහඩු සමඟ අනුකූල විය හැක.සම්පූර්ණ බර ආසන්න වශයෙන් 10KGS පමණ වේ.