20”ඝන සෘජු තීරුව

 • 20″ Solid Straight Bar Weight Lifting Cable handle lat down down

  20″ Solid Straight Bar Weight Lifting Cable handle lat down down

  සෘජු තීරුවේ විස්තර ප්‍රමාණය - සම්පූර්ණ දිග 20″, පළල 1″.
  සිදුරු ප්‍රමාණය :0.59″, පැට් පුල් ඩවුන් තීරුව සඳහා 8# Carabiner සමඟ සම්බන්ධ විය යුතුය.
  කුහරය ප්රමාණවත් තරම් විශාලයි.8 සහ 80mm Snap කොක්ක පහසුවෙන් සිදුර හරහා ගමන් කළ හැකිය.
  360 භ්‍රමණ විලංගුව නියත සහ ස්ථාවර තරල චලිතයක් ලබා දෙයි.